සෑම පුර පසලොස්වක පෝය දිනකම සවස 7:30 සිට සවස 9:30 දක්වා

7:30 pm to 9:30 pm Every Full Moon Poya Day

Leave a comment